Laat je stem horen tijdens de Algemene Ledenvergadering

12 februari 2020


Donderdag 13 februari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Vanaf 20.00 bent u van harte welkom in ons clubhuis. Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Eerder heeft u via mail een uitnodiging ontvangen met de notulen ALV van februari 2019, het jaarverslag TVS 2019 en de jaarrekening 2019 en 2020.

Op de agenda staat morgen:

1.   Opening en vaststellen aantal aanwezige leden
2.   Mededelingen / ingekomen stukken
3.   Verslag ALV van 21 februari 2019
4.   Jaarverslag TVS
5.   Jaarrekening 2019 - begroting 2020
6.   Voorgestelde verhoging kantineprijzen
7.   Voorgestelde verhoging contributie
8.   Verslag en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
9.   Rondvraag
10. Sluiting

Nieuwscategorieën