Statuten en reglement

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:

Tennisvereniging Smitshoek en is opgericht op 11 oktober 2001

ZETEL

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd te Barendrecht

DOEL

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
 4. het vormen van een band tussen haar leden;
 5. het maken van propaganda voor het tennisspel;
 6. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: KNLTB);
 7. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
 8. het uitschrijven van - en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
 9. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
 10. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
 11. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.

LEDEN

Artikel 4.

1. De vereniging kent:

 1. seniorleden;
 2. juniorleden;
 3. minileden.
 4. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 5. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 6. Minileden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de 11jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 7. Juniorleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5.

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministratie van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede  zijn ondertekend door de persoon zijn wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, minileden.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid, juniorlid of minilid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een  meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
 2. door het overlijden van het lid;
 3. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
 4. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer  hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
 7. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 10. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 12. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING

Artikel 7.

 1. Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.
 3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE

Artikel 8.

 1. De seniorleden, juniorleden en minileden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten betalen.
 3. Het bestuur is voorts bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door seniorleden, juniorleden en minileden te verlenen.
 4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen seniorleden, juniorleden en minileden de KNLTB-contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.

BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten, Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen   een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
 8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden als adviseurs worden toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
 3. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
 4. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
 6. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 7. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 8. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden;
 9. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend;
 10. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 11. het aangaan van dadingen;
 12. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.

 1. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 2. Het bestuur kan uit de senior en juniorleden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering.
 3. Over alles wat niet door de wet, Statuten of  (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11.

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen onder meer aan de orde:
 3. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
 4. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
 5. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
 6. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid  3;
 7. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 8. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
 9. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
 10. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
 11. de verkiezing van de andere bestuursleden;
 12. de verkiezing van commissies;
 13. voorstellen van de zijde van het bestuur;
 14. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
 15. wat verder ter tafel komt.
 16. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht.
 17. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

  BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder senior van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.
 4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 15.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING

Artikel 16.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen eenentwintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
 9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot Statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.

 1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot  Statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
 4. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:
 5. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 18.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

(HUISHOUDELIJK)REGLEMENT

Artikel 19.

De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.

Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met Statuten.

Rechten en verplichtingen der leden

Artikelen (huishoudelijk) reglement

Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende Baanreglement en de door het bestuur vastgestelde Algemene Bepalingen. Aanwijzingen van leden van het bestuur en de technische commissie dienen te worden opgevolgd.

Artikel 2.

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld te voldoen voor 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 3.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs, kascommissie en TC vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen voor de datum der vergadering.

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7.

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8.

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
Commissies

Artikel 9.

De algemene vergadering kan een of meer tijdelijke commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten en de door de Algemene Ledenvergadering benoemde tijdelijke commissies - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10.

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van Eén van de commissieleden diens plaats in zal nemen.

Dit plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 11.

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van een jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden.

Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de TC.

Artikel 12.

De werkzaamheden van de TC. zullen bestaan uit:

 1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
 2. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen.
 3. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de TC op te maken speelsterkte;
 4. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
 5. het toelaten van introducés
  Besluitvorming

Artikel 13.

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14.

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 15.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk reglement anders is bepaald.

Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
Bestuur

Artikel 16.

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem.

Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigden worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17.

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar.

Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18.

Schade aan de vereniging of een harer  bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 19.

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op € 2.235,00.
Verplichtingen van het bestuur

Artikel 20.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen.
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven niet daarin te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
Aanmeldingsformulier

Artikel 21.

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en datum.
Slotbepalingen

Artikel 22.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 23.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de vereniging.