Veiligheidsplan TV Smitshoek

Inleiding

Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke beleidsterreinen voor TV Smitshoek. Dit beleidsplan wordt jaarlijks getoetst op ervaringen en actualiteit en wordt tesamen met de onderliggende maatregelen waar nodig periodiek bijgesteld. De coördinatie voor het goed functioneren van dit beleidsplan ligt bij het bestuurslid Facilitaire zaken.  

Ongevallen

Uitgangspunt: TV Smitshoek (hierna TV) moet te allen tijde zijn voorbereid op ongevallen en medische calamiteiten.  

Maatregelen die hiervoor genomen zijn:

 • De aanwezigheid van een EHBO/verbanddoos: deze staat op een vaste, goed zichtbare plaats en wordt twee keer per jaar door een verantwoordelijk persoon gecontroleerd. Tevens hangt er een kleine verbanddoos boven het afhangbord.
 • Na gebruik van de verbanddozen worden deze door de verantwoordelijke persoon aangevuld.
 • De TV heeft op een goed bereikbare plaats de beschikking over cool-packs.
 • De TV beschikt over een AED, deze wordt periodiek door/via een verantwoordelijk persoon gecontroleerd.
 • Periodiek wordt door de TV een reanimatie- en AED training georganiseerd.
 • In geval van een ernstig ongeval of calamiteit vindt een ongevallen evaluatie- en rapportage plaats, waarin oorzaak, gevolg en eventueel corrigerende maatregelen worden aangegeven.
  Het bestuur van de TV zal de raportage uitvoeren en evalueren.  

Hygiëne

 • Schoonmaak en onderhoud van de kantine m.b.t. de ruimtes, apparatuur en materialen is geregeld via het facilitair beleid.
 • Legionella beleid: de wateraansluitingen in de doucheruimtes worden wekelijks doorgespoeld.

Sociale hygiëne / Verantwoord schenken

 • De kantine functioneert op basis van de geldende richtlijnen voor sociale hygiëne, zoals omschreven in de Drank en Horecawet.  

Bouwkundige problemen

 • Indien er aanwijzigingen zijn van bouwkundige problemen, zal via een onderzoek en metingen een risicoanalyse worden uitgevoerd. Het bestuur zal daana de noodzakelijke corrigerende maatregelen organiseren.          

Brandbeveiliging

 • De TV beschikt ten behoeve van de kantine over deugdelijk functionerende brandblusvoorzieningen, die jaarlijks worden gecontroleerd. Eventueel hieruit voortvloeiende gebreken worden onmiddellijk gerepareerd.
 • De kantine van de TV beschikt over een nooduitgang; deze is duidelijk gemarkeerd en is tijdens de openingsuren ontgrendeld.

Beveiliging

Het sportcomplex beschikt over een aantal beveiligingsvoorzieningen, dit zijn:

 • Toegangsbeveiliging bij het toegangshek; deze is gekoppeld aan de KNLTB-pas van de leden en geeft ook toegang tot de toileten/doucheruimtes in het gebouw.
 • De kantineruimte kan buiten openingstijden worden betreden m.b.v. een ‘druppel’ die aan een vastgesteld en geregistreerd aantal personen is toegekend.
 • Telefoonnummers van personen, die in geval van onraad/calamiteiten moeten worden gewaarschuwd; deze hangen op het raam van de toegangsdeur van het gebouw
 • Het complex van de TV beschikt over camerabeveiliging. 

Bovengenoemde voorzieningen worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden; deze activiteiten worden vanuit het facilitair beleid geregeld.

De TV voert veilige cashless betaalsystemen. Hiermee is er geen aanwezigheid van contant geld in de kantine en is het complex daarmee minder aantrekkelijk voor inbraak.

Sociaal

 • De TV heeft beschikking over een vertrouwenspersoon waar leden terecht kunnen over situaties m.b.t. ongewenst, grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, etcetera. Nadere informatie en contactgegevens zijn vermeld op de website.
 • De TV beschikt over een huishoudelijk regelement met daarin afspraken die we met elkaar maken over onderling gedrag en zaken rondom het gebruik van de faciliteiten.
 • De TV volgt de richtlijnen t.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Trainers die bij of namens de TV werkzaam zijn hebben een Verklaring van Goed Gedrag (VOG) overhandigd aan bestuur.  

Organisatie

 • Veiligheid valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de TV.
 • Het bestuurslid Facilitaire zaken is het centrale aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.
 • Veiligheid is een vast agendapunt bij de bestuursvergaderingen.