Wijzigingen doorgeven

Opgave van wijzigingen van persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Hoe zeg ik op?
Volgens artikel 6 lid 2 van onze statuten kan opzegging slechts geschieden per verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Dit betekent dat de opzegging uiterlijk 3 december door ons ontvangen moet zijn. 
Omdat de vereniging al in een vroeg stadium de jaarlijkse ledenopgave aan de KNLTB moet zenden, is het van belang dat de opzegging als lid uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk of per e-mail doorgegeven wordt aan de ledenadministratie.
Ontvangen wij de opzegging later, dan ben je automatisch lid voor het volgende jaar en contributie verschuldigd. 
De opzegging is pas definitief als je hiervan een bevestiging van ons ontvangen hebt, welke je binnen 8 dagen ontvangt. Mocht je de bevestiging niet ontvangen hebben binnen deze termijn, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Opzeggen kan uitsluitend via onze ledenadministratie per e-mail of per aangetekende brief. Graag vernemen wij wat de reden van opzegging is.

[email protected]